تابلو اعلانات


1396/02/16

آزمایشگاه فیزیک حرارت با استاد قانعی به علت عملیات عمرانی امروز تشکیل نمی گردد. امتحان استاد هفته اینده 96/2/23 برگزار می گردد.