در مواقع اضطراری چه اقداماتی انجام دهیم

در مواقع اضطراری چه اقداماتی انجام دهیم

در صورت بروز هر گونه حادثه، با شماره تلفن های اضطراری تماس حاصل کنید.

روشها و برنامه های تخلیه اضطراری را فرا گیرید.

نام ها و شماره تلفن کارکنان آزمایشگاه و مسئولانی که باید در صورت بروز حادثه با آنها تماس گرفته شود، در محل مناسبی داخل آزمایشگاه و یا بر پشت در ورودی آزمایشگاه نصب شده باد.

در صورت نشت یا ریخته شدن مواد سمی، فرار یا آتش گیر،(در صورت امکان) تجهیزات ایجاد کننده شعله یا جرقه را بلافاصله خاموش کرده و آزمایشگاه را تخلیه کنید.

محل، نحوه استفاده و محدودیت های وسایل ایمنی(حفاظتی) زیر را بدانید:

ایستگاه چشم شوی

هود بخار

زنگ خطر آتش سوزی

جعبه کمک های اولیه

دوش ایمنی

تنفسی حفاظتی

کپسول/تجهیزات آتش نشانی

مواد پاک کننده محلول های ریخته شده

پنجره های درب ها و آزمایشگاه را هنگام انجام آزمایش ها نپوشانید تا مشخص باشد کسی نیاز به کمک فوری دارد.

هر گونه نشست یا ریخته شدن مایعات را بلافاصله با وسایل مناسب و ایمن پاک کنید.

در صورت بروز نشست یا ریخته شدن محلول های شیمیایی در سطح وسیع، با شماره تلفن اضطراری تماس بگیرید.

در صورتی که مواد نشستی یا ریخته شده، افراد خارج از محوطه آزمایشگاه را در معرض خطر یا آسیب قرار دهد، مطابق دستورالعمل های استاندارد اظطراری آزمایشگاه عمل کنید.

در صورت بروز آتش سوزی یا انفجار:

کنترل خود را از دست ندهید و خونسردی خود را حفظ کنید.

نزدیکترین زنگ خطر آتش سوزی را فعال کنید.

ازساختمان (محل حادثه) خارج شوید و در یک محل ایمن (دور از خطر) قرار بگیرید.

با تلفن های اضطراری برای گزارش حالت اضطراری تماس بگیرید.