آزمایشگاههای گروه فیزیک


 فضای آزمایشگاهی: آزمایشگاه فیزیک عمومی آزمایشگاه فیزیک حرارت آزمایشگاه فیزیک مکانیک و آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته  هر یک به متراژ 40 متر مربع می باشد.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه فیزیک عمومی:  فیزیک عمومی، فیزیک پایه 1

گزارش مختصر: این آزمایشگاه شامل تجهیزاتی است که در آن می توان قوانین پایه فیزیک کلاسیک را بررسی نمود.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه فیزیک حرارت: فیزیک حرارت

گزارش مختصر: این آزمایشگاه شامل تجهیزاتی است که در آن می توان برخی از قوانین مربوط به ترمودینامیک و قوانین عمومی گازها را بررسی نمود.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه فیزیک مکانیک: آزمایشگاه فیزیک مکانیک و آزمایشگاه فیزیک پایه 1

گزارش مختصر: این آزمایشگاه شامل تجهیزاتی است که در آن می توان قوانین پایه فیزیک کلاسیک خصوصا فیزیک مکانیک را بررسی نمود.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته:  آزمایشگاه فیزیک پایه 2 و آز فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

گزارش مختصر: این آزمایشگاه شامل تجهیزاتی است که در آن می توان قوانین مربوط به فیزیک الکتریسیته ومغناطیس را تحقیق و بررسی نمود.همچنین در این آزمایشگاه دانشجویان می توانند با برخی  ابزارها و دستگاههای آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده در آزمایشگاه برق و الکترونیک نیز آشنا شوند.