آزمایشگاههای گروه زمین شناسی

فضای آزمایشگاهی: آزمایشگاه های زمین شناسی شامل 4 فضای آزمایشگاهی شامل آز سنگ شناسی به متراژ 70 متر مربع و آزمایشگاه دیرینه شناسی به متراژ 70 متر مربع و آز رسوب شناسی به متراژ 70 متر مربع و آز فتوژئولوژی به متراژ 70 متر مربع می باشد.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه سنگ شناسی:  سنگ شناسی آذرین، سنگ شناسی رسوبی، سنگ شناسی دگرگونی ، کانی شناسی، بلور شناسی، پترولوژی

مطالعه و بررسی مقاطع میکروسکوپی سنگها و کانیها بوسیله میکروسکوپهای پلاریزان و انعکاسی. بررسی و مطالعه سنگها و کانی ها بصورت دستی و ماکروسکوپی

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه دیرینه شناسی: دیرینه شناسی( 1)و(2)، چینه شناسی ، میکروفسیل، ماکروفسیل، میکروفاسیس

مطالعه وبررسی فسیل ها بصورت میکروفسیل توسط میکروسکوپها وماکروفسیل بصورت دستی

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه رسوب شناسی: رسوب شناسی، محیط های رسوبی، علوم زمین 1و2

تهیه رسوب و مطالعات رسوب شناسی توسط شیکر الک و تهیه دیاگرام های مربوط  به دانه بندی رسوبات

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه فتوژئولوژی: فتوژئولوژی، زمین شناسی ساختمانی ، زمین ساخت

مطالعه و بررسی عکسهای هوایی توسط استریوسکوپها و تهیه نقشه های زمین شناسی

دستگاه های شاخص: میکروسکوپهای پلاریزان و انعکاسی

سرویسهایی که می توان ارایه نمود:مطالعه وبررسی مقاطع نازک

کارشناسان: