آزمایشگاههای گروه زیست شناسی

فضای آزمایشگاهی: آزمایشگاه های زیست شامل 7 فضا که شامل آزمایشگاه بیوشیمی به مساحت 46 متر مربع، زیست گیاهی به مساحت 46 متر مربع، زیست جانوری به مساحت 46 متر مربع، میکروبیولوژی به مساحت 46 متر مربع، ژنتیک به مساحت 46 متر مربع، سلولی و ملکولی به مساحت 46 متر مربع و آزمایشگاه تخصصی به مساحت 46 متر مربع می باشد.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه بیوشیمی: بیوشیمی 1 و 2 و عمومی .

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه زیست گیاهی: زیست گیاهی 1 و 2، فیزیولوژی گیاهی 1 و 2، سیستماتیک 1 و 2، تشریح و مورفولوژی گیاهی 1 و 2 .

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه زیست جانوری: جانوری 1 و 2 و عمومی، فیزیولوژی جانوری 1 و 2 و عمومی، بافت شناسی، جنین شناسی.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه میکروبیولوژی: میکروب 1 و 2 و عمومی، باکتری 1 و 2، میکروبیولوژی محیطی و کاربردی.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه ژنتیک: ژنتیک 1 و 2 و عمومی، ایمونولوژی.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه سلولی و ملکولی: سلولی 1 و 2 و عمومی، پروتوزئولوژی.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه تخصصی: گروه ارشد و دکترا و کارهای تحقیقاتی.

 

نکته: گروه زیست با داشتن دستگاه های PCR، ژلداک، الکتروفورز، فلیم فتومتر، رتاری، ژرمیناتور، هود میکروبیولوژی، میکروتوم و با نظارت اساتید مربوطه می تواند کارگاه های تحقیقاتی و آموزشی را خارج از برنامه های درسی دانشگاه برای سازمانها و ارگانها و موسسات تحقیقاتی ارائه نماید.

کارشناسان: