آزمایشگاه گروه شیمی

فضای آزمایشگاهی: آزمایشگاه های شیمی شامل 7 فضای آزمایشگاهی شامل آز شیمی معدنی، فیزیک، رنگ به متراژ 70 متر مربع و آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی به متراژ 70 متر مربع و آز شیمی تجزیه به متراژ 70 متر مربع و آز شیمی عمومی و اصول تصفیه آب به متراژ 70 متر مربع و آز شیمی جداسازی و آلی و پلیمر به متراژ 70 متر مربع و آز شیمی تجزیه دستگاهی به متراژ 70 متر مربع و آزمایشگاه شیمی صنعتی به متراژ 70 متر مربع می باشد.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه شیمی معدنی، فیزیک، رنگ:  شیمی معدنی 1 و 2، شیمی فیزیک 1و2،  شیمی رنگ

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی: شیمی عمومی، شیمی آلی

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه شیمی تجزیه: شیمی تجزیه 1و2

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه شیمی عمومی و اصول تصفیه آب: شیمی عمومی 1و2، اصول تصفیه آب

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه جداسازی و آلی و پلیمر: جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی، مبانی شیمی پلیمر، شیمی آلی 1و2

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه تجزیه دستگاهی: شیمی تجزیه دستگاهی

 دروس قابل تدریس در آزمایشگاه شیمی صنعتی: آزمایشگاه شیمی صنعتی

          گزارش مختصر:  دراین آزمایشگاه هفت آزمایش که مختص دانشجویان رشته شیمی می باشد ، انجام می شود که شامل : تعیین عدد رینولدز ، بررسی افت فشار در لوله ها، بررسی جریان های همسو و ناهمسو در مبدل حرارتی ، بررسی جریان مایعات در اوریفیس های مختلف ، تعیین گرانروی یک سیال به روش استوکس ، تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات ، بررسی تقطیر در برج تقطیر و بررسی استخراج جامد –  مایع .

          گزارش در خصوص تواناییهای آزمایشگاه: در این آزمایشگاه با استفاده از دستگاه استخراج می توان روغن مربوط به دانه های روغنی را با استفاده از حلال هگزان به روش صنعتی استخراج کرد.

نکته: گروه شیمی با داشتن دستگاه های HPLC، GC،  A.A، FLAME، رتاری و با نظارت اساتید مربوطه می تواند کارگاه های تحقیقاتی و آموزشی را خارج از برنامه های درسی دانشگاه برای سازمانها و ارگانها و موسسات تحقیقاتی ارائه نماید. در حال حاضر این آزمایشگاه علاوه بر گروه شیمی به گروه های زیست، زمین شناسی، علوم تجربی، عمران و مکانیک خدمات آزمایشگاهی ارائه می نماید.

کارشناسان: