آزمایشگاه گروه کشاورزی

فضای آزمایشگاهی: آزمایشگاه های کشاورزی 40 متر می باشد

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه: حشره شناسی، آفت، آبیاری، هوا و اقلیم شناسی، زراعت و کلیه دروس مرتبط با رشته

 

نکته: گروه کشاورزی با داشتن دستگاه های ژرمیناتور، آون، اتوکلاب، میکروسکوپ، استریوسکوپ و PH  متر  و با نظارت اساتید مربوطه می تواند کارگاه های تحقیقاتی و آموزشی را خارج از برنامه های درسی دانشگاه برای سازمانها و ارگانها و موسسات تحقیقاتی ارائه نماید.

کارشناسان: