کارگاه های گروه مکانیک (خودرو)

فضای آزمایشگاهی: گارگاه های مکانیک خودرو دارای 1 فضای کارگاهی شامل به متراژ 600متر مربع می باشد که شامل کارگاه های مولد قدرت، انتقال قدرت معمولی و اتوماتیک، شاسی و بدنه، برق خودرو، نقص یابی، اتومکانیک، سوخت رسانی بنزینی و کازی و دیزل می باشد.

دروس قابل تدریس در کارگاه :  مولد قدرت، انتقال قدرت معمولی و اتوماتیک، شاسی و بدنه، برق خودرو، نقص یابی، اتومکانیک، سوخت رسانی بنزینی و کازی و دیزل.

کارشناسان: